Statut

Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„CZWÓRKA WADOWICE” w Wadowicach

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Wadowice” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Wadowice, powiat wadowicki jak i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­

§ 5

Klub używa:

 • Pieczęci o treści Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Wadowice” przy SP nr 4 w Wadowicach.
 • Odznak i znaczków organizacyjnych i okolicznościowych zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.

 

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu w dyscyplinie koszykówka.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysło
 • Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły lub radą rodziców, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy oraz pomocy rodziców uczniów.
 2. Klub do prowadzenia spraw i realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności połowy składu Zarządu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
 • Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 • Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 • Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 • Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1) Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2) Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3) Godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

4) Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 1. a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 2. b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
 3. c) działania na szkodę Klubu.
 • Rozwiązanie się Klubu.
 • Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16

Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 

§ 17

 1. Kadencja władz trwa 5 lat.
 2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1)  Walne Zebranie zwyczajne może mieć charakter wyborczy, zwoły­wane jest przez Zarząd raz na pięć lat.

2) Walne Zebranie zwyczajne może mieć charakter sprawozdawczy, zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie póź­niej niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji Rewizyjnej,
 • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
 • podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 1. Walne Zebranie Klubu zdolne jest do podejmowania uchwał w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej ½ członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 • W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Zarząd Klubu spośród siebie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej ½ liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi lub Sekretarzowi.
 6. Istnieje możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 21

 1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
 • zwoływanie i wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Klubu, pod jego nieobecność zastępuje go Wiceprezes.

§ 22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 3o dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 27

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania

na­stępujących kar:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
 •  
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 28

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

1) składki członkowskie oraz wpisowe – wysokość składek i wpisowego ustala Zarząd,

2) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

3) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

4) dochody z wynajmu posiadanych obiektów sportowych,

5) dochody ze sprzedaży majątku,

6)  majątek.

§ 29

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.